Cwcis a Phreifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Fferïau Bae Caerfyrddin yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth y gallech ei hanfon atom pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon. Credwn fod eich preifatrwydd a'ch data yn bwysig ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os ydych chi'n rhoi gwybodaeth y gallwch chi gael eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna rydym yn addo y bydd ond yn cael ei ddefnyddio yn y modd yr ydym yn ei ddisgrifio yn y datganiad preifatrwydd hwn. Mae'r polisi'n nodi:

 • Pa wybodaeth a gasglwn gennych chi
 • Sut rydym yn ei gadw
 • Pam yr ydym yn eu casglu
 • Sut yr ydym yn ei ddefnyddio
 • Eich hawliau

Pa wybodaeth yr ydym yn casglu?

Efallai y byddwn yn casglu a phrosesu'r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu trwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan http://www.carmarthenbayferries.com. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth y gallech ei ddarparu ar adeg cofrestru i ddefnyddio rhai elfennau o'n gwefan, tanysgrifio i wasanaethau, postio deunydd neu ofyn am wasanaethau pellach. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth neu ddyrchafiad a reolir gan Fferïau Bae Caerfyrddin CIC, neu pan fyddwch yn adrodd problem gyda'n gwefan;
 • Os byddwch yn cysylltu â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o'r gohebiaeth honno;
 • Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi gwblhau arolygon yr ydym yn eu defnyddio at ddibenion ymchwil, er nad oes raid ichi ymateb iddynt;
 • Gallwch fynd ar, a phori ar ein gwefan heb ddatgelu gwybodaeth bersonol. Rydym yn casglu gwybodaeth logio Rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr i'n helpu i nodi pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o'n gwefan. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon mewn modd nad yw'n nodi unrhyw un.
 • Cynnwys y negeseuon e-bost yr ydych wedi'u hanfon neu eu dderbyn.

Sut rydym yn ei cadw

Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb ganiatâd, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol priodol ar waith i sicrhau a diogelu gwybodaeth a gasglwn ar-lein.

Nid ydym yn storio manylion cerdyn credyd ac nid ydym yn rhannu manylion cwsmeriaid gydag unrhyw drydydd parti.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y gwnawn ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i'n gwefan; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich pen eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb ganiatâd.

Pam ei casglu

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gedwir amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:

 • I roi gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau i chi yr ydych yn gofyn amdanynt neu a theimlwn y gallem fod o ddiddordeb i chi (lle rydych chi wedi cydsynio i gysylltu â nhw at y dibenion hynny
 • I gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gontract a wneir rhyngoch chi a ni i sicrhau bod cynnwys o'n gwefan yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac ar gyfer eich cyfrifiadur
 • I wella ein gwefan

Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data yn y ffyrdd hyn, cysylltwch â ni.

Datgelu eich gwybodaeth

Rydyn ni'n rhannu eich data yn unig gyda phartïon eraill lle bo hynny'n hollol angenrheidiol. Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd parti:

 • Lle bo angen i gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n gysylltiedig ag unrhyw gontract a roddwyd i chi rhyngoch chi a ni
 • Er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw, peirianneg neu datrys problemau i chi mewn cysylltiad â nwyddau neu wasanaethau a gyflenwir i chi
 • Os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau defnyddio neu delerau ac amodau cyflenwad a chytundebau eraill
 • I amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Fferïau Bae Caerfyrddin CIC, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu twyll a lleihau risg credyd

Ni fyddwn byth yn gwerthu, masnachu na rhentu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau eraill.

Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data fel hyn, cysylltwch â ni.

Mae'r Ddeddf Diogelu Data yn rhoi'r hawl i chi gael gafael ar wybodaeth a gedwir amdanoch chi. Gallwch ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch chi trwy wneud Cais Mynediad Pwnc dan y Ddeddf. Os byddwn yn dal gwybodaeth bersonol amdanoch, byddwn yn rhoi disgrifiad ichi ohono, yn dweud wrthych pam ein bod yn ei ddal a gadewch i chi gael copi ohoni.

Os yw unrhyw wybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch yn anghywir neu os oes angen diweddaru, neu os ydych am i ni ddileu unrhyw wybodaeth bersonol, cysylltwch â ni. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ac adnabod pellach i'n galluogi i gydymffurfio â'r cais hwn.

Cysylltiadau trydydd parti ar ein gwefan

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau ein partner, ein cwsmeriaid a thrydydd partïon eraill. Os ydych chi'n dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, cofiwch y bydd gan y gwefannau eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth ar gyfer y polisïau hyn.

Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Derbyn ein polisi

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n nodi eich bod yn derbyn ein polisi preifatrwydd. Os nad ydych chi'n cytuno â'r polisi hwn, peidiwch â defnyddio'r wefan hon. Ystyrir eich bod yn parhau i ddefnyddio'r wefan yn dilyn postio newidiadau i'r polisi hwn eich bod yn derbyn y newidiadau hynny.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hyn, arferion y wefan hon, neu eich bod yn ymwneud â'r wefan hon, cysylltwch â ni.

Sut rydym ni'n defnyddio cwcis

Gall ein gwefan ddefnyddio "cwcis" i wella profiad y defnyddiwr. Mae porwyr gwe yn gosod cwcis ar eu disg galed at ddibenion cadw cofnodion ac erioed olrhain gwybodaeth am ddefnyddwyr. Gallwch ddewis gosod eich porwr gwe i wrthod cwcis, neu i'ch rhybuddio pan fyddwch chi'n anfon cwcis. Os gwnewch hyn, nodwch na fydd rhai rhannau o'n gwefan yn gweithio'n iawn.