Amodau Cludiant

TEITHIO

 • Rhaid i deithwyr gael tocyn dilys ar gyfer croesi, naill ai wedi ei brynu ymlaen llaw neu ar fwrdd y fferi.
 • Gall plant 5 oed neu'n iau deithio am ddim ar yr amod eu bod gyda daliwr tocyn dilys. Mae'r consesiwn hwn wedi'i gyfyngu i uchafswm o ddau blentyn fesul daliwr tocyn.
 • Gall plant 6 i 16 oed deithio ar gyfradd is. Rhaid i blant 11 oed ac iau fod yng nghwmni person dros 16 oed fydd yn gorfod sicrhau nad yw eu hymddygiad yn peryglu diogelwch eu hunain na diogelwch teithwyr eraill.
 • Nid oes cyfarpar cymwys ar gael ar y fferi ar hyn o bryd i gludo teithwyr sydd yn cael anhawster i symud.
 • Mae beiciau, cadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio ac eitemau bach o fagiau yn cael eu cludo wrth risg y perchennog a disgresiwn y criw. Rhaid i feiciau fynd yn y rac. Efallai y gofynnir i chi blygu cadeiriau olwyn neu gadeiriau gwthio.
 • Gellir cario cŵn ar gyfrifoldeb y perchennog ar dennyn byr neu eu dal trwy'r fordaith ac ni ddylent gyfaddawdu diogelwch neu fwynhad teithwyr eraill. Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid eraill. Mae cyfyngiadau tymhorol ar gerdded cŵn yn eu lle ar draeth Llansteffan. Nid yw Fferïau Bae Caerfyrddin yn cymryd unrhyw atebolrwydd nac ad-daliad i anghyfleustra neu golled teithwyr sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau hyn
 • Mae'r holl hwylio yn ddibynnol ar y tywydd a’r amgylchiadau. Ni fydd Fferïau Bae Caerfyrddin yn atebol am unrhyw golledion anuniongyrchol neu ganlyniadol a allai godi o ganlyniad i ganslo neu oedi mewn gwasanaeth.

DIOGELWCH

 • Rhaid i deithwyr nodi'r holl hysbysiadau diogelwch a chyfarwyddiadau diogelwch a gyhoeddwyd ar fwrdd y fferi.
 • Darperir teithwyr, a disgwylir iddynt wisgo, siacedi bywyd ar y fferi.
 • Os bydd tywydd gwael neu amodau llanw anffafriol rhaid i deithwyr aros yn eistedd bob amser tra ar y llong.
 • Mae'r criw yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw deithiwr sy'n ymddangos o dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon. Mae Fferïau Bae Caerfyrddin yn mabwysiadu polisi gwrth-oddefgar at unrhyw ymddygiad wrth-gymdeithasol neu gamymddwyn tuag at unrhyw aelod o’r criw. Nid oes unrhyw ad-daliad nac iawndal am unrhyw golled a ddioddefir gan unrhyw berson sy'n cael ei wrthod i deithio yn yr amgylchiadau hyn.
 • Nid o dan unrhyw amgylchiadau, gall unrhyw deithiwr ddod ag unrhyw sylweddau anghyfreithlon neu nwyddau peryglus ar fwrdd y llong.
 • Gwaherddir ysmygu, gan gynnwys defnyddio sigaréts electronig, tra ar y fferi.